Statut Fundacji im. J.M. Bocheńskiego na rzecz Polskiego Domu Katolickiego

 

Art. 1

NAZWA, SIEDZIBA I CZAS TRWANIA FUNDACJI

1.1.

Pod nazwą Fundacja im. J.M. Bocheńskiego na rzecz Polskiego Domu Katolickiego istnieje fundacja w rozumieniu art. 80 KC.

1.2.

Fundacja ma swoją siedzibę w Marly. Rada Fundacji może, za zgodą organu nadzorczego, przenieść siedzibę w inne miejsce w Szwajcarii.

1.3.

Fundacja jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym. Podlega nadzorowi właściwego organu w rozumieniu art. 84 KC.

1.4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

Art. 2

CEL

2.1.

Celem Fundacji jest prowadzenie wszelkich działań zmierzających do budowy, nabywania, zagospodarowania i administrowania budynkami, które mają służyć jako:

1) miejsce zamieszkania dla polskich księży katolickich pełniących posługę u rodaków w Szwajcarii; miejsce kultu i biura polskich misji katolickich w Szwajcarii; miejsce przeznaczone na inne potrzeby posługi duszpasterskiej;

2) zakwaterowanie dla innych duchownych polskich oraz polskich katolików przebywających w Szwajcarii;

3) zakwaterowanie dla studentów, głównie dla Polaków uczęszczających na Uniwersytet we Fryburgu lub do innych instytucji edukacyjnych w Szwajcarii.

2.2.

Fundacja może wspierać lub dofinansowywać wszelkie prace mające bezpośredni lub pośredni związek z celem wskazanym powyżej. Może także wesprzeć finansowo, poprzez dotacje, działalność duszpasterską polskich księży katolickich wykonujących posługę dla rodaków w Szwajcarii oraz przyznawać stypendia studentom narodowości polskiej uczęszczającym na uczelnie lub innee placówki oświatowe w Szwajcarii.

2.3.

Kapłani i studenci, chcący uzyskać taką pomoc materialną, winni złożyć w tej sprawie wniosek do Rady Fundacji, odpowiednio umotywowany, a w przypadku studentów, wymagana jest opinia odpowiedniego biskupa zwyczajnego.

2.4.

Utworzona w tym celu rezerwa będzie zasilana na koniec każdego dochodowego roku kwotą odpowiadającą jednej trzeciej zysku netto. Proporcja ta może ulec zmianie w zależności od sytuacji finansowej Fundacji i za zgodą organu nadzorczego.

2.5.

Fundacja nie prowadzi działalności nastawionej na zysk i nie wypłaca dywidendy.

 

Art. 3

ZASOBY

3.1.

Założyciel Józef Maria Bocheński przekazał Fundacji w dniu18 czerwca 1957 r. kwotę 6’000 CHF (sześć tysięcy franków) w gotówce jako kapitał założycielski.

3.2.

Kapitał początkowy można w każdej chwili zwiększyć o odsetki od majątku, a także o darowizny, zapisy, składki, czynsze i inne środki.

3.3.

Fundacja jest właścicielem budynku w Marly, art. 255, Chemin des Falaises 12, nabytego w dniu 18 czerwca 1957 r. aktem sprzedaży.

3.4.

Jest także właścicielem budynku we Fryburgu, art. 1637, Rue de Lausanne 24.

 

Art. 4

RADA FUNDACJI I AUDYTORZY

4.1.

Fundacją kieruje Rada Fundacji licząca od pięciu do dziewięciu członków, której skład, sposób powoływania i działania określa odrębny regulamin podpisany przez członków obecnej Rady Fundacji i stanowiący załącznik do niniejszego aktu.

4.2.

Członkowie Rady działają na zasadzie dobrowolności.

 

Art. 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1.

Osoby odpowiedzialne za administrowanie, zarządzanie lub audyt ksiąg Fundacji odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzili umyślnie lub w wyniku zaniedbania.

5.2.

Jeżeli więcej niż jedna osoba jest zobowiązana do naprawienia szkody, każda z nich odpowiada solidarnie z innymi tylko w takim zakresie, w jakim szkoda ta może być jej osobiście przypisana jako popełniona z jego winy lub w wyniku okoliczności.

 

Art. 6

AUDYT RACHUNKÓW

Audytorów wyznacza Zarząd Fundacji. Ten ostatni sporządza pisemne sprawozdanie z wyników kontroli i przekazuje je organowi nadzorczemu.

 

Art. 7

MODYFIKACJE

Zmiany w organizacji i celu fundacji, a także inne dodatkowe zmiany statutu są możliwe na warunkach określonych w art. 85, 86 i 86b KC.

 

Art. 8

ROZWIĄZANIE, SUKCESJA ЕТ LIKWIDACJA

W przypadku rozwiązania, majątek Fundacji zostanie przekazany polskiej instytucji katolickiej realizującej podobny cel jak Fundacja i korzystającej ze zwolnienia podatkowego.

We wszystkich przypadkach wymagana jest uprzednia zgoda organu nadzorczego. Ponadto zastosowanie mają art. 88 i 89 KC.

 

Art. 9

WEJŚCIE W ŻYCIE

Statut ten, uchwalony przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 10.05.2019, uchyla i zastępuje dotychczasowy statut.

Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ nadzorczy.